Adatkezelési tájékoztató

 

A szabályzat célja: a Casablanca TáncSport Egyesület által kezelt személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen szabályzat kiterjed a Casablanca TáncSport Egyesület által üzemeltetett honlapra (http://casablanca-tancklub.hu/) és közösségi oldalra (https://www.facebook.com/casablanca.tancklub), a Casablanca TáncSport Egyesület hivatalos hírlevelére, valamint a Casablanca TáncSport Egyesület által szervezett tanfolyamok, táborok és rendezvények során kezelt adatokra.

 1. Az adatkezelő
Név Casablanca TáncSport Egyesület
Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 131. III/13.
Adószám: 18129573-1-41
E-mail cím: info@casablanca-tancklub.hu
Telefonszám: +36 70 545 2323

a továbbiakban: Adatkezelő

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.), valamint a GDPR 13-19. cikkelyei előírásait betartva, az érintett önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

 

 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő saját tevékenységével összefüggésben az érintett által megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

  • vezetéknév, keresztnév
  • levelezési cím
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • korosztály, születésnap, névnap (amennyiben az érintett megadta)
  • hozzájárulás hírlevél küldéséhez
  • szolgáltatás preferenciák
  • névre szóló számla kérése esetén számlázási adatok: számlázási név, számlázási cím, fizetési mód, dátum, tanfolyam megnevezése, díja

Az érintett a 1. pontban megadott elérhetőségeken nyerhet a kezelt adatokba betekintést, továbbá kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

 

 1. Az adatkezelés célja, időtartama

Az adatkezelés célja:

  • Kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról (tánc és torna tanfolyamok, tánccal kapcsolatos rendezvények)
  • Szolgáltatásainkkal, híreinkkel kapcsolatos, gazdasági reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése
  • Szolgáltatásainkra való jelentkezések intézése, bérlettel rendelkezők, bérletalkalmak, tanfolyamon résztvevők nyilvántartása
  • Számlázás lehetővé tétel

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett hozzájárulását az 1. pontban megadott e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett valamely személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa tartott rendezvényeken, tanfolyamokon és táborokban hang- és képfelvételek készülhetnek. Erre tekintettel ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy részt vesz olyan rendezvényen, tanfolyamon vagy táborban, ahol felvétel készül vagy készülhet. Ezen hang- és képfelvételek tömegfelvételek, melyeknek az Adatkezelő honlapján, és egyéb szóróanyagain való nyilvánosságra való hozatalához nem szükséges az érintettek hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

 

 1. Adatfeldolgozásra jogosultak köre
  • Az Adatkezelő az általa szervezett tanfolyamok megtartásához a FORMA & STÍLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságot veszi igénybe, aki a tanfolyamon résztvevő érintettek nevét megismeri, így adatfeldolgozónak minősül.
Név: FORMA & STÍLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Tahi út 46. A. ép. V. em. 5.
Cégjegyzékszám: 01-06-721434
E-mail cím: info@casablanca-tancklub.hu
Telefonszám: +36 70 545 2323
  • Az Adatkezelő a tanfolyami helyszíneken megbízottakat, és önkénteseket vesz igénybe, akik a jegy- és bérletértékesítést, regisztrációt végzik, továbbá információt szolgáltatnak a résztvevők, érdeklődők számára az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban. Feladataik ellátása során az érintettek adatait megismerhetik, így adatfeldolgozónak minősülnek.
  • A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut a könyvelési szolgáltató.

 

 1. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során

  • gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
  • védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 1. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • bármely személyes adatának – a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott kötelező adatkezelés kivételével – törlését

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

 1. Hírlevél

Az Adatkezelő a 4. pontban szereplő célokkal összhangban elektronikus hírleveleket küld azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták.

Az érintettek az 1. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor kérhetik leiratkozásukat a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatokat nyilvántartásából haladéktalanul törli, és az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem küld.

 

 1. Egyéb

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül – elsősorban a jogszabályoknak megfelelés, és a személyes adatok további védelmének biztosítása érdekében – módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

Jogérvényesítési lehetőségek Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu